Term Archives

  1. יצירת המחלקה BananaSword.java [crayon-5c1526a70b470008731414/] הגדרת המשתנה bananaSword בתוך מחלקת ה-Main [crayon-5c1526a70b478555681369/] הקצאת זיכרון ורישום החרב ב-GameRegistry (בתוך פונקציית האתחול init) [crayon-5c1526a70b47e293322729/] שינוי שם ה-Item במשחק בקובץ השפה [crayon-5c1526a70b481851441994/] יצירת קובץ המודל לחרב bananaSword.json בתיקית models.items [crayon-5c1526a70b483537464446/] קשירת מודל הטקסטורה לחרב (בתוך פונקצית האתחול init) [crayon-5c1526a70b488779193353/]    
  2. [crayon-5c1526a70ba7e424086778/] הגדרת המשתנה bananaPickaxe בפונקציית Main  לאחר הגדרת bananaBlock ו-BananaIngot [crayon-5c1526a70ba86486835863/] הקצאת זיכרון ורישום ב-GameRegistry (בתוך פונקציית האתחול init) [crayon-5c1526a70ba8a723191629/] עידכון שם ה-item במשחק [crayon-5c1526a70ba8c166135331/] יצירת הקובץ BananaPickaxe.json עבור המודל בתוך תיקית models.item [crayon-5c1526a70ba8f168622880/]     הוספת טקסטורה ל-BananaPickaxe (בתוך פונקציית האתחול init) [crayon-5c1526a70ba93493783715/]    
מעבר לסרגל הכלים