Term Archives

  1. יצירת התיקיה textures.entity והעלאת קובץ הטקסטורה bananaMonster.png                   יצירת המחלקה RenderBananaMonsterEntity המטפלת ברינדור של המודל [crayon-5d0a8e90917ad925583832/]   בתוך קובץ Main.java נוסיף את הקוד הקושר את המחלקה BananaMonster עם מודל הרינדור RenderBananaMonsterEntity [crayon-5d0a8e90917ba800763357/]  
מעבר לסרגל הכלים