Term Archives

  1. יצירת התיקיה textures.entity והעלאת קובץ הטקסטורה bananaMonster.png                   יצירת המחלקה RenderBananaMonsterEntity המטפלת ברינדור של המודל [crayon-5c912534ad5f0509877986/]   בתוך קובץ Main.java נוסיף את הקוד הקושר את המחלקה BananaMonster עם מודל הרינדור RenderBananaMonsterEntity [crayon-5c912534ad5fa548902293/]  
מעבר לסרגל הכלים