Term Archives

  1. יצירת המחלקה BananaSword.java [crayon-5c42e4e2da850396237761/] הגדרת המשתנה bananaSword בתוך מחלקת ה-Main [crayon-5c42e4e2da857379168660/] הקצאת זיכרון ורישום החרב ב-GameRegistry (בתוך פונקציית האתחול init) [crayon-5c42e4e2da85a880192525/] שינוי שם ה-Item במשחק בקובץ השפה [crayon-5c42e4e2da85d610634858/] יצירת קובץ המודל לחרב bananaSword.json בתיקית models.items [crayon-5c42e4e2da860858999127/] קשירת מודל הטקסטורה לחרב (בתוך פונקצית האתחול init) [crayon-5c42e4e2da864209436186/]    
  2. [crayon-5c42e4e2dad35381469580/] הגדרת המשתנה bananaPickaxe בפונקציית Main  לאחר הגדרת bananaBlock ו-BananaIngot [crayon-5c42e4e2dad3c073043425/] הקצאת זיכרון ורישום ב-GameRegistry (בתוך פונקציית האתחול init) [crayon-5c42e4e2dad40459663804/] עידכון שם ה-item במשחק [crayon-5c42e4e2dad43476823284/] יצירת הקובץ BananaPickaxe.json עבור המודל בתוך תיקית models.item [crayon-5c42e4e2dad45060785899/]     הוספת טקסטורה ל-BananaPickaxe (בתוך פונקציית האתחול init) [crayon-5c42e4e2dad49891094605/]    
מעבר לסרגל הכלים