Term Archives

  1. מסמך אפיון נועד לתת קוי מתאר למשחק ולהגדיר רכיבים מרכזיים לפני תחילת תהליך הפיתוח. פתח את קובץ האפיון ועקוב אחר ההוראות.  
מעבר לסרגל הכלים